گواهینامه SSL
Positivessl - Single
1,039,500/سالیانه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • قابل استفاده برروی یک دامنه
 • صدور آنی
 • پشتیبانی از دامنه IR ندارد ❌
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد ❌
 • آدرس بار سبز ندارد ❌
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد ❌
Positivessl - Wildcard
15,225,000/سالیانه
 • تعداد Reissue نامحدود
 • شرکت صادر کننده آمریکا
 • قابل استفاده برروی یک دامنه
 • صدور آنی
 • پشتیبانی از دامنه IR ندارد ❌
 • پشتیبانی از ساب دامین نامحدود ندارد ✅
 • آدرس بار سبز ندارد ❌
 • نیاز به ارسال مدارک برای صدور ندارد ❌