بکاپ گیری از کانفیگ میکروتیک

ﺑﻪ دو روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ بکاپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ:

1- بکاپ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ (Full Backup)
2- بکاپ ﮔﯿﺮي از ﯾﮏ ﻗﺴﻤﺖ ﺧﺎص (Export)

- Full Backup

زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ از ﮐﻞ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ ﺑکاپ ﻣﯽ ﮔﯿﺮﯾﻢ ﺣﺘﯽ از ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد ﮐﺎرﺑﺮان و ﻣﮏ آدرس ﭘﻮرت ﻫﺎ ﺑکاپ ﮔﯿﺮي ﻣﯽ شود و اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻧﻤﯽ ﺑﺎﺷﺪ.
بکاپ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان در دﺳﺘﮕﺎه های دﯾﮕﺮ ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ Restore ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ.

ﺑﺮاي بکاپ ﮔﯿﺮي وارد ﻗﺴﻤﺖ زﯾﺮ ﻣﯽ ﺷﻮﯾﻢ:

Files -> Backup

بکاپ روتر میکروتیک
ﯾﮏ اﺳﻢ و ﭘﺴﻮرد ﺑﺮاي ﻓﺎﯾﻞ بکاپ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎي بکاپ رﻣﺰ ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﮔﺰﯾﻨﻪ Don’t Encrypt رﻣﺰﮔﺰاري را ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل ﮐﻨﯿﻢ.

بعد از گرفتن بکاپ می توان فایل بکاپ را از داخل روتر به سیستم خودمان با عملیات copy/paste و drag انتقال داده تا در جای مطمئن از فایل نگهداری شود. 

ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﮐﻤﻪ Restore ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﺑﺮﮔﺮداﻧﯿﻢ.
 

- Export

دربکاپ ﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺻﻮرت Export ﻓﻘﻂ از ﮐﺎﻧﻔﯿﮓ ﻫﺎ ﺑکاپ گرفته میشود ﯾﻌﻨﯽ ﯾﻮزرﻧﯿﻢ و ﭘﺴﻮرد را ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد. این کار را با استفاده از ترمینال وینباکس انجام می دهیم.

نکته: در Export ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ ﺑکاپ ﻫﺎ را ﺑﺮروي ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ ﺑﺮﮔﺮداﻧﺪ.

ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﯾﮏ ﺑﺨﺶ ﺧﺎص ﺑﮏ آپ ﺗﻬﯿﻪ ﻧﻤﺎﯾﯿﻢ ﻣﺜﻼ ﺑﺨﺶ ﻓﺎﯾﺮوال ﯾﺎ DHCP و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻫﺎي دﯾﮕﺮ و ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ ﻫﺎ را ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ دﯾﮕﺮ Restore ﮐﻨﯿﻢ.

- بطور مثال:

ﻣﯽ ﺧﻮاﻫﯿﻢ از ﻗﺴﻤﺖ IP بکاپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ، در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل دﺳﺘﻮر زﯾﺮ را وارد ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Ip address export file=ipbackup
 
ﯾﮏ ﻓﺎﯾﻞ ﺑﺎ ﻧﺎم ipbackup.rsc در ﻗﺴﻤﺖFiles اﯾﺠﺎد ﺷﺪ.
ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ اﯾﻦ ﻓﺎﯾﻞ را ﺑﺎ Notepad ﺑﺎز ﮐﻨﯿﻢ.

ﺑﺮاي Restore ﮐﺮدن آن از دﺳﺘﻮرزﯾﺮ در ﺗﺮﻣﯿﻨﺎل اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Import filename=ipbackup

ﺑﺮاي ﺑﮏ آپ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ از دﺳﺘﻮرزﯾﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﮐﻨﯿﻢ:
Export file=fullbackup

همانطور که می بیند یک فایل با پسوند .rsc در قسمت Files ایجاد می کند. می توانید این فایل را بروی سیستم خود کپی کنید و با نرم افزار notepad باز کنید و کانفیگ های میکروتیک را مشاهده نمایید.
 
  • میکروتیک, بکاپ
  • 1 کاربر این مقاله را مفید می دانند
آیا این پاسخ مفید بود؟

مقالات مرتبط

افزایش امنیت در میکروتیک

نکات ساده ای وجود دارند که برای افزایش امنیت روتر میکروتیک باید به آنها عمل کرد. ما سعی کردیم در...

آپدیت میکروتیک بصورت آفلاین

در این روش پکیج های جدید آپدیت را از سایت میکروتیک دانلود نمایید . در سایت میکروتیک برای هر محصول...

آموزش تغییر پورت وینباکس

یکی از راه کارهای افزایش امنیت روتر میکروتیک غیرفعال کردن سرویس های غیرضروری و تغییر پورت های...

آپدیت میکروتیک بصورت آنلاین

هرچند وقت یک بار شاهد خبرهایی در مورد وجود یک آسیب پذیری بحرانی در میکروتیک هستیم. نه تنها در...

آموزش تغییر پسورد میکروتیک

این مقاله به شما آموزش می دهد چگونه پسورد سرور میکروتیک خود را از طریق وینباکس تغییر دهید. تغییر...