مشاهده مقالات برچسب زده شده 'بکاپ'

 بکاپ گیری از کانفیگ میکروتیک

ﺑﻪ دو روش ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ بکاپ ﺑﮕﯿﺮﯾﻢ: 1- بکاپ ﮔﯿﺮي ﮐﺎﻣﻞ از ﻣﯿﮑﺮوﺗﯿﮏ (Full Backup)2-...