مشاهده مقالات برچسب زده شده 'صورتحساب'

 چگونه می توان با استفاده از مانده اعتبارمالی فاکتور پرداخت کرد؟

برای پرداخت فاکتور یا پرداخت جزئی می توانید از اعتبارات موجود در حساب خود استفاده کنید. 1- وارد...

 چگونه مانده اعتبار را از ناحیه کاربری بررسی کنم؟

شما می توانید فاکتورهای خود را مستقیماً با استفاده از مبلغ اعتبار پرداخت کنید. برای مشاهده موجودی...